Stan Wojenny w Bytomiu


13 grudnia 1981 rządząca Polską komunistyczna junta wprowadziła na terenie całego kraju Stan Wojenny. Aresztowano i zatrzymano tysiące działaczy antykomunistycznej opozycji i członków NSZZ Solidarność. Komuniści siłowo wchodzili do mieszkań zatrzymywanych, a także rozbijali lokale i biura Solidarności. Działania te poprzedzone były przygotowywanymi od kilku miesięcy planami. Taki plan powstał także w Bytomiu.

W zatwierdzonym już w dniu 3 lipca 1981 roku „Planie zajęcia siedziby MKZ Bytom na ul. B. Bieruta w Bytomiu” czytamy:

Budynek MKZ Bytom mieści się przy ulicy B. Bieruta 57 w Bytomiu. Jest to budynek 1-piętrowy z wejściami od strony podwórka. MKZ Bytom zajmuje parter – w sumie 4 pokoje i kuchnię. Na I piętrze znajdują się pomieszczenia Biura Projektowego WSS „Społem”. Drzwi wejściowe zamykane są na zamek patentowy.

W związku z aktualną sytuacją polityczną w kraju i województwie, w wypadku otrzymania polecenia w dniu ………….. o godz. ……… przewiduje się zrealizowanie następujących przedsięwzięć:

Grupa pracowników operacyjnych w składzie kpt. Mieszczak J. - odpowiedzialny, por. Tetela Fr., ppor. Sołtysik L. uda się samochodami służbowymi do siedziby MKZ Bytom. Wezwie ewentualnie obecnych tam działaczy do otworzenia pomieszczeń, dokona ich zatrzymania oraz przeprowadzi przeszukanie pomieszczeń przede wszystkim pod kątem ujawnienia literatury bezdebitowej, urządzeń powielających itp. W przypadku odmowy otworzenia drzwi bądź nieobecności osób w budynku dokona się wejścia siłowego przez wyważenie drzwi. Po zatrzymaniu obecnych tam działaczy MKZ odtransportowani oni zostaną do punktu dyspozycyjnego KMMO Zabrze. Zatrzymani transportowani będą indywidualnie, natomiast grupa pracowników prowadzi zasadzkę do momentu odwołania przez Kierownictwo KWMO. Po odwołaniu zasadzki ujawnione materiały zostaną przewiezione do KWMO, natomiast lokal MKZ zostanie komisyjnie zabezpieczony przez oplombowanie.

Osoby przewidziane do zatrzymania po wejściu grupy na teren MKZ zostaną przeszukane i odwiezione do punktu dyspozycyjnego, natomiast osoby, które nie są przewidziane do zatrzymania po odwołaniu zasadzki zostaną zwolnione. (…)

Zatrzymania i konwój do miejsca przeznaczenia odbywać się będzie zgodnie z instrukcjami i zarządzeniami kierownictwa Resortu MSW. W czasie przeszukania szczególną uwagę zwróci się na właściwe zabezpieczenie materiałów dowodowych, a przede wszystkim wrogich opracowań i środków płatniczych znajdujących się w posiadaniu NSZZ „Solidarność”.

Kolejne dokumenty opracowywano w grudniu, a dotyczyły one już bardziej szczegółowych kwestii, jak np. ilość ZOMOwców używanych do działań w Bytomiu, ich umundurowanie i wyposażenie, a także nazwisk osób przewidzianych do internowania i zatrzymania.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz